Menu česky
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Posuzování výrobků

Jsme oznámeným subjektem č. 2693 podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen CPR). Naše oprávnění vykonávat tuto činnost najdete na webových stránkách NANDO.

Můžeme proto vydávat protokol o posouzení vlastností výroků, který zahrnuje mimo jiné výsledky typových zkoušek a na základě kterého může výrobce přímo vydat své prohlášení o vlastnostech.

Tako stránka obsahuje informace o tom, jaké výrobky jsme oprávněni posuzovat, co obdržíte, a stručný postup, jak vše probíhá.

 

Jaké výrobky?

Otopná tělesa nevybavená ventilátory pro použití v budovách: článková, desková, trubková a ostatní, konvektory mimo podlahových (zápustných) konvektorů. Přesněji se jedná o otopná tělesa, která jsou přímo posuzovatelná podle harmonizované normy EN 442-1 2014; jedná se o skupinu 27 dle přílohy IV CPR, tj. o zařízení pro vytápění vnitřních prostor.

 

Co obdržíte?

Pokud bude vše v pořádku, obdržíte protokol o posouzení vlastností výrobků, který pro dané výrobky (typ otopného tělesa či typovou řadu) bude zahrnovat mimo jiné:

- prohlášení o tom že bylo provedeno posouzení výrobku dle požadavků směrnice CPR a harmonizované evropské ormy EN 442-1:2014.

- tabulku základních charakteristik a k nim se vztahujících vlastností: od reakce na oheň po trvanlivost jako odolnost proti menším rázům, včetně tabulky tepelných výkonů pro všechny rozměry otopných těles v rámci typu (typové řady).

- poučení o platnosti protokolu o posouzení vlastností výrobků (časově neomezeně do momentu, kdy se změní skutečnosti, které mají na jeho správnost vliv).

Standardně je vydáván v češtině nebo angličtině, lze zařídit překlad do jakéhokoli světového jazyka. Protokol o posouzení vlastností výrobků platí ve všechny zemích EU a v dalších zemích podle mezinárodních dohod.

  Vzor protokolu o posouzení vlastností výrobků

 

1. krok: Úvodní schůzka či korespondence

Přečtěte si, prosím, tento postup a kontaktujte nás. Budeme se snažit o úvodní schůzku (nejlépe osobní) tak, abychom vše probrali a nakonec bylo nám i Vám zřejmé, co očekávat. Detailní písemný postup posuzování a Příručka jakosti je pro relevantní zájemce k dispozici k nahlédnutí v našem sídle.

 

2. krok: Žádost

Pošlete žádost o posouzení vlastností výrobků podepsanou prokazatelně orgánem společnosti oprávněným jednat.

Application for products performance assessment .xls .pdf  

Pro českou verzi nás kontaktujte.

3. krok: Smlouva

Na základě Vaší žádosti o posouzení vlastností výrobků a závěrů úvodní schůzky či korespondence Vám pošleme ofertu. Smlouva o posouzení vlastností výrobků musí být prokazatelně podepsaná orgánem společnosti oprávněným jednat. Neváhejte se na cokoliv v ofertě či ve smlouvě zeptat. Upozornění: Uzavřením smlouvy je proces posuzování oficiálně započat a vztahuje se na něj informační povinnost daná zákonem a nařízeními EU.

 

4. krok: Zkoušení, hodnocení a přezkoumání

Podle ustanovení smlouvy dodáte zkušební vzorky, popis výrobku, technickou dokumentaci, případně některé protokoly o zkouškách, bude-li dohodnuto.

Začneme posuzovat na základě zkoušek, popisné dokumentace výrobku, tabulek nebo výpočtů. Náš technik provede nezbytné zkoušky, případně budou další zkoušky objednány u předem schválených subdodavatelů. Náš hodnotitel bude po jednotlivých ustanoveních požadavků na výrobky daných přímo CPR a harmonizovanou normou provádět hodnocení. Každé hodnocení bude přezkoumáno vedoucím laboratoře.

V případě, že shledáme některý podklad či vzorek chybějícím, nedostatečným či neshodným a je možné jej doplnit či napravit bez vlivu na shodu s požadavky CPR a harmonizované normy, bude posuzování přerušeno a budete vyzváni k nápravě. V případě, že si posuzování vyžádá oprávněné vícenáklady, budete vyzváni k uzavření dodatku ke smlouvě.

 

5. krok: Rozhodnutí

Podle přezkoumaného výsledku hodnocení provede vedoucí laboratoře rozhodnutí: vydat protokol o posouzení vlastností výrobků, a nebo naopak v případě, že výrobek nevyhoví požadavkům nebo objednatel v dané lhůtě neodstranil neshody, ukončit posuzování.

Případné rozhodnutí ukončit posuzování bude toto sděleno písemně dokumentem Oznámení a výzva, a to včetně zdůvodnění a poučení o možnosti se odvolat.

 

Jakými předpisy se vše řídí?

Mimo jiné zákony č. 90/2016 Sb., 89/2012 Sb., nařízení EU č. 305/2011, 568/2014, 574/2014 a 2016/364.

 

Další otázky?

Určitě jich bude mnoho. Neváhejte kontaktovat nás.