Menu česky
OZNÁMENÁ LABORATOŘ NB 2693

O nás

Kdo jsme

Jsme nezávislá zkušební laboratoř. Od roku 2007 provádíme zkoušky otopných těles našim zákazníkům, vedoucím výrobcům na trhu i drobným distributorům, především za účelem certifikace výrobku na trhu Evropské unie. Zákazník může využít doplňkových služeb, jako je zhotovení snímků infrakamerou, umístění povrchových snímačů teploty atd. Jako jedna z mále zkušeben ve střední a východní Evropě máme nejen akreditaci, ale také návaznost na referenční zkušební laboratoř podle normy ČSN EN 442-2.

Jsme oznámenou laboratoří (oznámeným subjektem) č. 2693, tj. můžeme posuzovat vlastnosti výrobků – vybraných otopných těles – systémem 3 podle CPR. Pro vaše Prohlášení o vlastnostech a značení CE již tedy nebudete potřebovat nikoho dalšího. Více se dozvíte zde.

Úspěšně jsme v roce 2018 prošli kruhovým testem (RRT) organizovaným SG03-WG1, takže jsme ve shodě s ČSN EN 442-2: 2015 přílohy I i J.

Máme také status zkušební laboratoře schválené DIN CERTCO (registrační číslo PL265),  takže naše protokoly o zkouškách budete moci použít pro tuto prestižní certifikaci. Více o této certifikaci pro otopná tělesa se dozvíte zde: 

http://www.dincertco.de/en/dincertco/produkte_leistungen/zertifizierung_produkte/raumheizung_raumkuehlung/raumheizkoerper/raumheizkoerper.html

 

            

 

Prohlédněte si naše osvědčení

           

          

 

V posledních letech nabízíme také zkoušky drobných aktivních či pasivních vzduchotechnických prvků.

V našich protokolech o zkouškách nalezne zákazník nejen naměřená data, ale také fotografický záznam zkoušky, v případě, že je testována celá typová řada, také přepočtové tabulky atd.

Proč zkoušet u nás

Naši výhodou je vysoká kvalita a použitelnost našich výstupů, vysoká flexibilita, přímá komunikace a příznivá cena.

 

      

 

Etický kodex

Zavazujeme se dodržovat Etický kodex akreditované nebo certifikované osoby.

 

Politika jakosti

Hlavním závazkem HEATEST, s.r.o. je zajistit svým zákazníkům z České republiky, Evropské unie i třetích zemí správné, důvěryhodné a evropsky uznávané výsledky zkoušek jejich vzorků nebo objektivní posouzení vlastností jejich výrobků a tím získat, udržovat a zvyšovat důvěru zákazníků, hospodářských subjektů, projektantů, instalatérů, uživatelů výrobků a dohledových orgánů a v konečném důsledku tím přispět ke kultivaci trhu stavebních výrobků.  

K dosažení tohoto:

 • vyžadujeme a prosazujeme osobní angažovanost vedení laboratoře ve vztahu ke kvalitě poskytovaných činností
 • monitorujeme objektivní a subjektivní nestrannost svých pracovníků a přijetím případných opatření udržujeme nestrannost celé laboratoře
 • pracujeme v souladu s požadavky relevantních norem, plánujeme a realizujeme zkušební činnosti v souladu s relevantními normami a v případě, že odpovídající norma neexistuje, nebo zákazník má zájem o provedení zkoušky jiným způsobem, vhodným způsobem aplikujeme své znalosti na přípravu a provedení zkoušky v souladu s vědeckými poznatky.
 • aktivně pracujeme v technické normalizační komisi
 • máme zaveden a důsledně používáme systém jakosti odpovídající naší velikosti a prováděné činnosti
 • zajišťujeme, že všechny činnosti provádí odborně způsobilý a zkušený personál
 • neustále sledujeme technický vývoj v oblasti, která je předmětem naší zkušební činnosti, hledáme možnosti ke svému zlepšování a podle svých možností je zavádíme do své činnosti
 • zavazujeme se udržovat vlastní systém jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025 a CPR a zlepšovat ho tak, aby odpovídal aktuálním potřebám.
 • při zachování důvěrnosti, obchodního tajemství a know-how co nejotevřeněji deklarujeme svou politiku, principy, hodnoty, cíle, procesy a postupy.

K tomu účelu udržujeme na potřebné úrovni:

 • kvalifikaci pracovníků
 • technické vybavení zkušebny včetně kalibrace měřidel
 • spolupráci s dalšími pracovišti – referenčními a akreditovanými laboratořemi
 • spolupráci s akreditačními, oznamujícími, inspekčními orgány, oznámenými subjekty, subjekty technické normalizace, evropskými institucemi, profesními a odbornými sdruženími zákazníků a ostatními stranami, které mají vztah k posuzovaným výrobkům.

 

Z hlediska činnosti "posuzování vlastností výrobků" je naše struktura, personální obsazení, postupy a dokumentace ve shodě s úkoly oznámené zkušební laboratoře v systémech posuzování dle CPR, kdy se nachází uprostřed na pomyslné ose mezi certifikačními orgány certifikujícími výrobky (systémem 1+) a zkoušením a posuzováním samotným výrobcem (systémem 4).